Algemene voorwaarden.

Algemeen

Onder klant wordt verstaan de opdrachtgever. De leverancier daarentegen is Eagl – Kenzy Desmet. De opgestelde facturen worden altijd naar de opdrachtgever gericht.

 

Offerte

De offertes die door Eagl worden opgemaakt zijn 30 dagen geldig, daarna zijn ze louter informatief. Alle prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Pas bij digitale of schriftelijke ondertekening door de klant is Eagl gebonden aan de offerte. Offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
Bij het ondertekenen van de prijsofferte gaat de klant akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Overeenkomst

Bij de verbreking van een ondertekende offerte zal de facturatie aangepast worden in functie van de reeds gebruikte materialen, werkuren, enz., vermeerdert met 15% als bijkomende schadevergoeding.
De opgegeven uitvoeringstermijnen zijn informatief en niet bindend. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Eagl heeft het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.
Bij bestellingen van goederen kan een voorschot gevraagd worden van 30%, eenzelfde voorschot bij aftekenen voor “akkoord voor druk” en het resterend saldo bij levering tenzij anders schriftelijk vermeld.

 

Gebruikersvoorwaarden

Eagl kan niet aansprakelijkheid gesteld worden door problemen en/of schade met hosting-diensten. Die verantwoordelijkheid ligt bij Combell nv.
De klant laat toe onze naam te vermelden op alle geleverde goederen of diensten. Indien de klant dit niet wenst kan daar d.m.v. een schriftelijke aanvraag van afgeweken worden.
De klant tekent altijd de laatste drukproef af voor “akkoord voor druk” eveneens voorzien van de datum. De klant let niet enkel op de lay-out maar ook op de plaatsing van de illustraties, de gebruikte lettertypes, zetfouten, formaat, papiersoort, data, enz. Nadien is geen verhaal meer mogelijk van de opdrachtgever naar Eagl toe.
Mondelinge of telefonische opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de klant. Er kan gemaild worden.
De klant blijft altijd eigenaar van het aangeleverde materiaal (teksten, foto’s, enz.). Bij drukwerk houdt Eagl altijd één proefexemplaar in eigen bezit.
Wij waarborgen nooit kleurafwijkingen, afwijkingen op papiergladheid, papierdikte, aanblik, plooien, verlijming e.d.
De goederen, die normaal geleverd worden bij Eagl, reizen op risico van de klant. Transportkosten vallen altijd buiten de prijsofferte tenzij anders schriftelijk vermeld.
Beletteringen die niet door ons worden aangebracht vallen buiten de garantie van 2 jaar. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die zich voordoen tijdens of na het beletteren.
Alle taksen van om het even welke aard zijn ten laste van de koper. Indien bepaalde btw-afwijkingen bij de facturatie door ons zouden zijn toegestaan, wordt aangenomen dat deze afwijking gebeurde op vraag van de klant. Indien naderhand, bij controle door de administratie van de btw blijkt dat de afwijking ten onrechte werd toegepast, verbindt de klant er zich toe niet alleen de niet-geheven btw te betalen, doch ook de boete en de rente, opgelegd door de btw-administratie.

 

Eigendom – GDPR

Wij bewaren afbeeldingen, computerbestanden, enz. voor de klant enkel bij wijze van “service”. Verlies van gegevens, door om het even welke reden ook, is op risico van de klant.
 Eagl verzamelt en bewaart persoonlijke informatie die de klant ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon, telefax,.. Daarnaast registreert Eagl alle informatie die ons toelaat om de klant op een correcte wijze te factureren, ons CRM-systeem up te daten en dit in geval van betwisting te staven. Al deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen. Eagl geeft nooit gegevens van zijn klanten vrij aan derden zonder toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is. Eagl verwijst in haar portfolio op de website, social media of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Indien dit niet gewenst is, kunnen klanten hier zich schriftelijk tegen verzetten. In overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) wet van 25 mei 2018, worden alle gegevens waarover Eagl beschikt op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd en gewist. Eagl is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen naar kenzy@eagl.be. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

 

Betaling

Onze facturen zijn betaalbaar op de bankrekening op de voorzijde van de factuur vermeld. En dit binnen de 14 dagen na uitgifte. Wanneer er niet betaald wordt binnen deze termijn, zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 150 Euro. Daarnaast worden alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar, zelfs voor hun vervaldag. Elke klacht of betwisting moet gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen of diensten op volgend adres: Eagl – Kenzy Desmet, Patrijsstraat 7, 8540 Deerlijk. Indien binnen deze termijn van acht dagen geen klacht werd ingediend, heeft dit voor gevolg dat de klant het geleverde werk volledig (ook onderdelen) heeft aanvaard.
Er kan geen schadevergoeding gevraagd worden voor vertraging bij levering omwille van welke reden ook.
De klant is pas eigenaar van de goederen nadat de verschuldigde sommen volledig zijn betaald.
Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank van Kortrijk.

© Eagl – www.eagl.be